Bouwen op vertrouwd advies

Aanvraag vergunningen

Wet milieubeheer
De start of een wijziging van een bedrijf dient in het kader van de Wet milieubeheer aan het bevoegd gezag te worden doorgegeven. Vaak kan dit geschieden middels het indienen van een melding, maar in een aantal gevallen dient een vergunning te worden aangevraagd. Als onderdeel van een dergelijke vergunningaanvraag dienen diverse vergunningonderbouwende rapportages te worden overlegd.
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

  • een nulsituatie bodemonderzoek,
  • een keuringsrapport vloeistofdichte voorziening (PBV-verklaring),
  • een energiescan,
  • een afvalscan,
  • een geluidsonderzoek
  • een luchtonderzoek.

Grondwateronttrekking; melding of vergunning?
Indien onttrekking van grondwater plaatsvindt, dient hiervoor in het kader van de Grondwaterwet een ontheffing te worden aangevraagd. Afhankelijk van het debiet, de locatie en de bemalingduur kan hier doorgaans worden volstaan met een melding. Echter, in kwetsbare gebieden, bij een hoog debiet of bij een lange bemalingduur dient een vergunning te worden aangevraagd. Bij een dergelijke vergunningaanvraag wordt door het bevoegd gezag een onderbouwde rapportage vereist waarin de (nadelige) effecten die een beoogde onttrekking op de omgeving heeft vast worden gelegd. In een zogenaamde geohydrologische effectenrapportage wordt uitspraak gedaan over de invloed van een beoogde bemaling op mobiele bodemverontreinigingen, zettingen van gebouwen, wegen e.d. en groenvoorziening.

WVO-vergunning (lozingsvergunning)
Voor het lozen van afvalwater, afkomstig van een bemaling of een bedrijfsproces, dient in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater(WVO) in de meeste gevallen een vergunning te worden aangevraagd. Afhankelijk van het debiet kan soms worden volstaan met het aanvragen van een gedoogbeschikking.

In alle bovengenoemde gevallen kan Van Dijk geo- en milieutechniek naast de eventueel noodzakelijke vergunningonderbouwende rapportages ook de gehele vergunningaanvraag voor u verzorgen.