Bouwen op vertrouwd advies

Asbest in grond sanering

Indien op basis van een asbest in grond onderzoek wordt vastgesteld dat op een bepaalde locatie sprake is van een bodemverontreiniging met asbesthoudend materiaal en/of asbestvezels, dient de locatie overeenkomstig de Wet Bodembescherming, gesaneerd te worden. Een dergelijke sanering dient uitgevoerd te worden door een conform de BRL-SIKB 7000 (protocol 7001) gecertificeerd bedrijf.