Bouwen op vertrouwd advies

Project- en milieukundige begeleiding

Van Dijk geo- en milieutechniek heeft vakbekwame specialisten in dienst die het gehele saneringstraject begeleiden. Te beginnen met het opstellen van een bestek, de aanbesteding, het overleg met het bevoegd gezag (provincie, gemeenten, milieudienst) en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Voorts zal Van Dijk, ten tijde van de feitelijke saneringswerkzaamheden, de directievoering en de milieukundige begeleiding op zich nemen, waarbij de milieukundige de volgende taken heeft:

Processturing

  • toezicht of de sanering volgens het saneringsplan (en de eventuele uitwerking hiervan in een bestek, werkomschrijving en/of kwaliteitsplan) wordt uitgevoerd;
  • sturen van de bodemsaneringwerkzaamheden, zoals het aangeven van de ontgravingsgrenzen;
  • aangeven van mogelijkheden om bij te sturen indien afwijkingen worden gesignaleerd en indien noodzakelijk het opstellen van een revisieplan hiervoor;
  • vastleggen van de uitgevoerde werkzaamheden en vastleggen van de eventuele afwijkingen ten behoeve van het evaluatieverslag.

Verificatie

  • controleren of het resultaat van de sanering overeenkomt met de gestelde saneringsdoelstelling in de beschikking of een andere goedkeuring;
  • vastleggen in het evaluatieverslag van de resultaten van het verwijderen dan wel het isoleren van de verontreinigingen in grond en grondwater (middels eindbemonstering);
  • vastleggen van de eventuele restverontreinigingen in grond en grondwater (middels eindbemonstering).

Kwaliteit

Van Dijk geo- en milieutechniek is inzake Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg, gecertificeerd volgens BRL SIKB 6000, VKB-protocol 6001.