Bouwen op vertrouwd advies

Besluit bodemkwaliteit en nieuwe stoffenpakket

Per 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) van kracht en vervangt daarmee het Bouwstoffenbesluit. Het besluit is van kracht voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of oppervlaktewater. Daarnaast stelt het besluit eisen aan de uitvoering van de bodemwerkzaamheden (Kwalibo). Met deze stap is ook aan de onderzoeksprotocollen het een en ander veranderd.

Het standaard analysepakket is aangepast, arseen en chroom zijn verdwenen en de parameters barium, kobalt en molybdeen zijn toegevoegd. Daarnaast is de parameter EOX (o.a. bestrijdingsmiddelen zoals DDT) uit het pakket verdwenen en is de somparameter PCB (polychloorbifenylen) toegevoegd. Voorts mag nu 10.000 ton in plaats van 2.000 ton grond/baggerspecie in één keer gekeurd worden. Ook de terminologie is veranderd. Voorheen bekende termen als schone grond en categorie 1/2 grond zijn nu juridisch veranderd in termen als achtergrondwaarde grond en woon-/industriegrond.

Alle toepassingen van een partij grond, baggerspecie of bouwstoffen dienen vanaf 1 juli 2008 nuttig te zijn en gemeld te worden aan het meldpunt bodemkwaliteit. Hierbij gelden enkele uitzonderingsregels, zo zijn bijvoorbeeld particulieren vrijgesteld van de meldingsplicht en mag een partij achtergrondwaarde grond kleiner dan 50 m3 vrij worden toegepast. Indien een partij wordt toegepast dient deze te voldoen aan de kwaliteitseisen en functie van de ontvangende bodem. Toepassing is toegestaan indien de toe te passen grond van gelijke of betere kwaliteit is dan de kwaliteit behorende bij de bodemfunctie klasse en de kwaliteitsklasse. Informatie over de bodemfunctie en –kwaliteit kan worden opgevraagd bij het bevoegd gezag (gemeente).

Tenslotte mag volgens het overgangsrecht van het Bbk onderzoek op basis van het oude stoffenpakket nog drie jaar als geldig bewijsmiddel worden gebruikt. Onderzoeken vanaf 1 juli 2008 dienen te worden uitgevoerd met het nieuwe stoffenpakket.

Kwaliteit

Van Dijk geo- en milieutechniek is inzake uitvoering van partijkeuringen conform het Besluit Bodemkwaliteit, gecertificeerd volgens BRL SIKB 1000, VKB-protocol 1001.