Bouwen op vertrouwd advies

Flora- en faunaonderzoek

De bescherming van planten en dieren in Nederland is in de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998 beschreven.

Voor een voorspoedig verloop van een ruimtelijke ontwikkeling is het van belang om in een vroeg stadium te bepalen of rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied. Dankzij onze ervaring zijn wij in staat om u van een compleet advies te voorzien middels het uitvoeren van een quickscan Flora- en faunawet en indien noodzakelijk een soortgericht onderzoek.

Quickscan Flora- en faunawet

Een quicksan is een oriŽnterend onderzoek dat bestaat uit een literatuur- en veldonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of streng beschermde flora en fauna voor kunnen komen in het plangebied en of deze soorten negatieve effecten kunnen ondervinden van de voorgenomen herontwikkeling. Wanneer blijkt dat geen streng beschermde soorten op de planlocatie worden verwacht of dat een kleine aanpassing in het plan voldoende is om negatieve effecten op beschermde soorten te voorkomen, dan is er geen bezwaar tegen het uitvoeren van de ruimtelijke ontwikkeling.

Soortgericht onderzoek

Uit de quicksan Flora- en faunawet kan desondanks blijken dat beschermde soorten voor kunnen komen in het plangebied. Met behulp van een soortgericht onderzoek wordt bepaald of de beschermde soorten daadwerkelijk in het plangebied voorkomen en op welke manier deze soorten het plangebied gebruiken. Vervolgens kan met behulp van een effectbeoordeling worden bepaald of het nemen van mitigeren (verzachtende) en/of compenserende maatregelen voldoende is of dat een ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk is.