Bouwen op vertrouwd advies

Mitigerende en compenserende maatregelen

Uit een soortgericht onderzoek blijkt of beschermde soorten aanwezig zijn op de planlocatie en hoe de soort het gebied gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen mitigerende (verzachtende maatregelen) en/of compenserende maatregelen worden geformuleerd waardoor geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Een ontheffingsaanvraag is dan niet noodzakelijk.

Voorbeelden van verzachtende maatregelen zijn het plaatsen van amfibieschermen om te voorkomen dat rugstreeppadden het bouwterrein betreden en het voorkomen van broedgevallen binnen het plangebied.
Voorbeelden van compenserende maatregelen zijn bijvoorbeeld het realiseren van alternatieve verblijfsruimte door het ophangen van vleermuiskasten of het aanplanten van groenvoorzieningen.
Terug