Bouwen op vertrouwd advies

Waterbodemonderzoek (slib/bagger)

Bij nieuwbouwprojecten kom het regelmatig voor dat de bouwlocatie is geprojecteerd op of direct nabij een watergang, waardoor demping van de watergang noodzakelijk is. In veel gevallen dient vůůr demping de waterbodem (sliblaag, baggerspecie) te worden verwijderd. Voordat een dergelijk baggerwerk mag plaatsvinden dient de kwaliteit van het slib/bagger te worden vastgelegd middels een verkennend waterbodemonderzoek. Een dergelijk waterbodemonderzoek kan ook bij onderhoud van watergangen (uitbaggeren) of bij overdracht van een perceel (waardebepaling) noodzakelijk zijn.

Het waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NVN 5720 'verkennend waterbodemonderzoek' en volgens BRL SIKB 2000, VKB-protocol 2003. Hierbij worden, na bemonstering en analyse van de slib-/baggermonsters, de resultaten getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Aan de hand van de uitkomsten van de toetsing worden de verwerkingsmogelijkheden van het slib bepaald. Indien van Dijk geo- en milieutechniek een verkennend waterbodemonderzoek voor u uitvoert kunt u rekenen op een helder advies over de hergebruik-, verwerking- en afzetmogelijkheden van de vrijkomende baggerspecie. Ook kunt u ons bureau betrekken bij het opstellen van saneringsplannen.

Kwaliteit

Van Dijk geo- en milieutechniek is inzake uitvoering veldwerk voor milieuhygiŽnisch (water)bodemonderzoek), gecertificeerd volgens BRL SIKB 2000, VKB-protocol 2003.